Karta klienta

Vedu si evidenci klientů, abych měla přehled a na nic nezapomněla. A taky abyste věděly, jak si vede Vaše pleť s hydrataci atd. (při každém ošetření přeměřuji).

 

Společnost: Relax

IČO: 71407995

Se sídlem: Cidlinská 842, Kolín 5, 280 02

Sdělení ke splnění informační povinnosti (GDPR)

zpracovávám osobní údaje v souladu s

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna

2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími

právními předpisy.

Za účelem vedení objednávek klientů, vedení zákaznických karet klientů,

provozování kosmetického studia, zasílání obchodních

sdělení, pořádání akcí a soutěží v rámci firmy, upozornění na novinky a

účelem zasílání nabídky služeb jsou zpracovávány osobní údaje / kategorie

osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, email, evidence

návštěv, evidence kontraindikací k ošetření a to na základě zákonné

povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu nezbytně nutnou pro

dosažení účelu.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných

Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a

právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se

subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na

základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez

zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově

čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému

jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje,

které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho

osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je

pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů

(www.uoou.cz).